Erik Söderlund (oberoende)

Erik Söderlund (oberoende)

Skolutredningen i Kalix

läsarePosted by Erik Söderlund Wed, May 11, 2011 00:08:54

Detta remissvar har jag skickat in den 10 maj!

Några synpunkter på rapporten ”Skolan och skolstrukturen i Kalix”

Först några analyser som jag anser borde ha funnits i rapporten men som saknas.


 1. Det finns ingen riskanalys av miljöeffekter av de föreslagna förändringarna.
 2. Det finns ingen analys utifrån ett folkhälsoperspektiv.
 3. Det finns ingen analys av socioekonomiska effekter i de berörda samhällena. Vi har ett landsbygdsprogram som stipulerar ett långtgående samråd. Detta har inte skett i tillräcklig grad.
 4. Man ser rektorers och vissa lärares extra resande som en belastning men mäter inte den extra restid som 350 barn får.
 5. Analysen utifrån ett barnperspektiv är inte fullständig. Det gäller till exempel utemiljön i Pålänge och Ytterbyn relativt Innanbäcken.
 6. Kommunen har en skyldighet att ordna nya utbildningsplatser om den fristående skolan upphör med sin verksamhet. Denna möjlighet saknas i analysen.
 7. Utan att förklara det närmare utgår man från ett närhetsperspektiv vad avser förskolor men har inget sådant perspektiv vad gäller barnen i F-3.
 8. Det finns ingen motivering till att Töre och Sangis i detta skede ska vara kvar i nuvarande form. Den effektivitet och likvärdighet man säger sig sträva efter får plötsligt ge vika för rent lokalmässiga resonemang.
 9. Hur samverkan med andra kommunala förvaltningar och andra huvudmän (landsting) ska utvecklas med anledning av denna flytt framgår inte.
 10. Det framgår inte hur rektorsorganisationen och skolhälsovården förändras.
 11. Ett argument som framförs för centraliseringen är att nya regler om lärares ämneskompetens är svår att upprätthålla i nuvarande struktur. På förfrågan visar det sig att en sådan kartläggning inte finns. De kommande reglerna är inte heller klara i alla delar.
 12. Man har tidigare utrett sk barnskolor. Referens till detta saknas trots att det är relativt vanligt i många kommuner.
 13. Rektorerna har sedan 2006 haft i uppdrag att kartlägga överflödiga lokaler för eventuell uthyrning till annan verksamhet. Dessa utredningar verkar fortfarande saknas.

Jag delar inte den analys av orsakerna till den nuvarande situationen för skolan i Kalix som förs fram i utredningen. Vi är många medborgare som konstaterar att 5 skolor lagts ner under den senaste 10-årsperioden. Trots detta ligger resultaten och stampar på ungefär samma nivå och lokalkostnaderna fortsätter att öka. Kan det vara så att nedläggningar och centralisering inte har någon större effekt på vare sig kostnader eller resultat?

I utredningen tar man upp revisorernas kritik av den tidigare politiska styrningen. Det är välmotiverat och helt ok. Men jag förstår inte varför man inte analyserar de senaste resultaten från årskurs 9 eller skolverkets inspektioner i maj 2010? En möjligen vinklad tolkning av dessa är att vi i det liggande förslaget lägger ner skolor som fungerar relativt bra och behåller skolor där det finns problem.

För politikens trovärdighet är det viktigt att man kvalitetssäkrar de kostnadsberäkningar som finns i utredningen. Det som hände när all högstadieverksamhet koncentrerades hösten 2009 får inte upprepas. Det var helt förödande för både politikers och tjänstemäns trovärdighet.

Jag konstaterar att de fortsatta påpekanden som görs av skolinspektionen i huvudsak innebär en kritik av rektorernas förmåga att genomföra gällande lagar och förordningar. Det måste klargöras hur den föreslagna förändringen innebär en förbättring på detta område.

Till sist tycker jag att det är anmärkningsvärt att utredningen helt undviker att relatera förändringarna i skolstrukturen till den ganska unika genusskillnad som finns i Kalix avseende skolresultat. Detta bör absolut kompletteras.

Min inställning är att jag inte har övertygats av utredningen om att de 4 skolnedläggningar som föreslås är rätt väg att gå för att skapa Sveriges bästa skola.

Tack för ordet!

Erik Söderlund